หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

ข้อบัญญัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารงานประปา พ.ศ.2548

ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2548

ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายเเละสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2548

ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลเเละมูลฝอย พ.ศ.2548

ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2548
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2549
ข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ.2563
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม