หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
เเบบคำร้องทั่วไป
เบบบันทึกร้องเรียน
คู่มือประชาชน อบต.ลำเหย
คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเเละการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม