หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างหน่วยงาน
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.เเผนยุทธศาสตร์หรือเเผนพัฒนาหน่วยงาน
- วิสัยทัศน์ เเละพันธกิจ
- ยุทธศาสตร์
5.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
8.Q&A
9.Social Network
- Facebook
- website
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงา
เเผนดำเนินงาน
10.เเผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
-คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
-คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเเละการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17.E-Service
- ห้องสนทนาเรื่องทั่วไป
- ห้องรับเรื่องราวร้องทุกข์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30.ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
-เว็บบอร์ด
-Facebook
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- เเบบสอบถามความพึงพอใ
-เว็บบอร์ด
-Facebook
33.การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
1.การติดตามเเละประเมินผลโรงเรียนผู้สูงอายุ
2.การติดตามเเละประเมินผลการบริหารสถานศึกษา
3.โครงการจัดทำประชุมประชาคมหมู่บ้านเเละตำบล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 - 2564
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการประจำเดือนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว
44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริ
46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม