หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

ภูมิปัญญา ด้านเกษตรกรรม (เกษตรฤษฎีใหม่) (นายสวิง สามพันตับ)

ภูมิปัญญา สาขาการจัดการองค์กร (นายนนท์ แก้วมา)

ภูมิปัญญา สาขาการจักสาน (นายสายพาน คำกงลาด)

ภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรม การละเล่นผีนางกวัก (นายสลั่น กองกันยา)

ภูมิปัญญา ศิลปะและหัตถกรรม (การถักเปลยวนด้วนเศษผ้า) (นางเตือน ภิรมย์ชื่น)

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการเกษตร (นายจำปี แดงบุตรดี)

ภูมิปัญา สาขาศิลปกรรม (ปั้นเตาอั้งโล่) (นายรัตน์ สงพรมทิพย์)

ภูมิปัญญา ด้านสวัสดิการชุมชน (การจัดการด้านการเกษตร) (นายน่วม พรมเขียน)

 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม