หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 เเละเเก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

นับจำนวนผู้เข้าชม