ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรู้สู่ชุุมชน 13/2563
เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563 (วันที่ 13-15 เมษายน 2563)
คำเเนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ เเละพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครัังที่ 11/2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน เเละสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563-2565)เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่1/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่1/2563
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดิน เเละสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลลำเหยทางหอกระจายเสียงตามสาย
เเจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 เเละกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศใช้เเผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศองค์สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประชาสัมพันธ์ให้มายื่นเเบบคำร้องต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เเจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นเเบบเเสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น (ฑ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ผลการสอบเเละขึ้นบัญชีผู้สอบได้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค ) สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างภาคความรู้ทั่วไปเเละภาคความเหมาะสมเฉพาะตำเเหน่ง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย (โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุนสังคมคุ้มครองคนทั้งทะเบียนอย่างยั่งยืน)
ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการ เเละหน่วยงานที่ได้รับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562 (กศน.อำเภอดอนตูม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565.)
เเจ้งเตือนผู้ค้างชำระค่าขยะมูลฝอย ครั้งที่ 3
เเจ้งเตือนผู้ค้างชำระค่าขยะมูลฝอย
เเจ้งเดือนผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ครั้งที่ 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาระวิธีประหยัดไฟ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) บริษัท ไตรภพกลการ จำกัด
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (เตือนครั้งที่1)
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เตือนครั้งที่ 2)
รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
แจ้งให้ยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่1)
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม เเละเปลี่ยนเเปลงบ ครั้งที่ 1/2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
องค์ความรู้ (KM)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติมเเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 1/2562
ประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการเเพทย์เเผนไทย เรื่อง การขอจดทะเบียนตำรับยาเเผนไทย/ตำราการเเพทย์เเผนไทย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสท่ี่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานรับ-จ่ายขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม2561
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนธันวาคม2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เเก้ไขครั้งที่ 1/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมเปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 2 / 2561

เเจ้งยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อเสียภาษ๊บำรุงท้องที่

เเผนผังขั้นตอนการดำเนินการ/การตอบรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การใช้เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดการการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนเเปลงเเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา เเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค ) สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานผลการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2560 รอยเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว่่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง มีนาคม พ.ศ.2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหา เเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ใบสมัครเข้าเรียนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเหย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในฃ่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2560
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเหย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2560
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 เเละกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2561
กำหนดการ และโปรแกรมการแข่งขันกีฬา "ลำเหยเกมส์ ครั้งที่ 1"ประจำปี 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัครนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2559
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานงบเเสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานการรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2560
ประกาศกระบวนการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เเละผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิรับเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2559(รายใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมขององค์การบรืหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2559(รายเก่า)
คู่มือ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน โดย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนสุชภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลลำเหย เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7เเห่งพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ
ผลการตรวจประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานประชุมการสำรวจความต้องการปัญหาด้านการเกษตร เเละเเหล่งน้ำของตำบลลำเหย
การมอบอำนวจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2559 ของจังหวัดนครปฐม
561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เริ่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม "โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก"
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย เรื่อง ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล (Recycle) ประจำเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดวันเวลา เเละสถานที่รับซื้อขยะรีไซเคิล (Recycle) ประจำเดือน ธันวาคม 2560
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
เเจ้งการยื่นเเบบประเมินเเละการชำระภาษีต่างๆ
เเจ้งกำหนดการยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อเสีบภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นเเบบเเละการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่รับซื้อขยะรีไซเคิล Recycle ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานงบเเสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานผลการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลำเหย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดวันเวลา เเละสถานที่รับซื้อขยะรีไซเคิล (Recycle) ประจำเดือน กันยายน 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย เรื่อง ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล (Recycle) ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่รับซื้อขยะรีไซเคิล (Recycle) ประจำเดือน สิงหาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ.2561- 2564 ) เพิ่มเติมเปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 1
เเจ้งเตือนผู้ค้างชำระค่าขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 1)
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเประกาศผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง ภาค ค สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่รับซื้อขยะรีไซเคิล(Recycle) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย เรื่อง ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล (Recycle) ประจำเดือน กรกฏาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดการการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนเเปลงเเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์เเจ้งชำระค่าขยะมูลฝอย เเละภาษีบำรุงท้องที่ ตามเเบบ ภ.บ.ท.11ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา เเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ อบต.ลำเหย เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 โครงการ
ระกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่รับซื้อขยะรีไซเคิล(Recycle) ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย เรื่อง ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล (Recycle) ประจำเดือน มิถุนายน 2560
การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ผลการสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก และ ตำแหน่ง คนงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำเเหน่ง (ภาค ค ) สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานผลการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2560 รอยเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว่่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง มีนาคม พ.ศ.2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหา เเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ใบสมัครเข้าเรียนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเหย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในฃ่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2560
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเหย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2560
รายงานเเสดงรายรับรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 เเละกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2561
กำหนดการ และโปรแกรมการแข่งขันกีฬา "ลำเหยเกมส์ ครั้งที่ 1"ประจำปี 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2560
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
การประฃุมการชับเคลื่อนเเละการดำเนินงานการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลำเหย

การประชุมรับฟังเเนวทางการคัดเเยกขยะมูลฝอยชุมชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศรับสมัครนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2559
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานงบเเสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานการรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศองค์ารบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2560
ประกาศกระบวนการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มิสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เเละผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิรับเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2559(รายใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมขององค์การบรืหารส่วนตำบลลำเหย ประจำปีงบประมาณ 2559(รายเก่า)
คู่มือ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน โดย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนสุชภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลลำเหย เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7เเห่งพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ
ผลการตรวจประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง รายงานประชุมการสำรวจความต้องการปัญหาด้านการเกษตร เเละเเหล่งน้ำของตำบลลำเหย
การมอบอำนวจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการเเทน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เรื่อง การประมวลจริยธรรมของข้่าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2559 ของจังหวัดนครปฐม