หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
 

                                 ชื่อ “ตำบลลำเหย” สืบเนื่องมาจาก ภายในตำบลลำเหย มีลำรางเป็นลำน้ำ และน้ำในลำรางได้เกิดการละเหยเหือดแห้งไป ทำให้ชาวบ้านตั้งชื่อตำบลนี้ว่า “ลำเหย” ตำบลลำเหย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมีระยะทางห่างจาก อำเภอดอนตูม ประมาณ ๗ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๒๒,๐๖๘ ไร่ หรือ ประมาณ ๓๕ ตารางกิโลเมตร ตำบลลำเหย มีครัวเรือน ๒,๕๐๙ ครัวเรือน

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม                               

                        องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙  โดยตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีอิสระในการบริหารกิจการของ ตนเอง ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม