น า
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

 

 

 
 

นายสุชาญ เอี่ยมพิทักษ์พร

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 
รักษาราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
 
 
โทร.097-047-2312
 
 

 
 

นายสุชาญ เอี่ยมพิทักษ์พร

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

 โทร.097-047-2312

 
 

 

 

 
 

นางรพีพร เเสงสมเรือง

 
 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 
โทร.084-412-1089
 

นางสาวนลินธรณ์ จิรอมรชัยนนท์

นางประนอม พิมสน

นางธัญญลักษณ์ เคนท้าว

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน

นิติกร

     

--ว่าง-

 

 

 
พ.อ.อ.กฤษฎาพงษ์ คำลือ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวอณัญญา สามชูสิน
นายชิษณุพงศ์ กลิ่นขจร
นางสาวอาริษา สุขสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
โทร.081-937-1819
โทร.098-665-9818

 

นายวรพงษ์ พรไกรเนตร
 
นายธวัฒน์ชัย พันธ์โชติ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
โทร.085-425-7723
 
โทร.081-190-7645

 

นายศุภณัฐ อุทัยอ่วม
 
นายตะวัน เเตงจั่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร.097-047-2312
   
 
นายเฉลิมพล หม็วกเพชร
 
นายสิโรจน์ วันอยู่
คนงานประจำรถขยะ
 
คนงานประจำรถขยะ

 

นายยุทธวี เเจ้งธรรมมา
นายวันชัย วลาสินธุ์
คนงานประจำรถขยะ
 
คนงานประจำรถขยะ
 

 

 

 

นางยุพิน เขียวพยัพ
 
ภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม