หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

 

 

 
 

นายสุรินทร์ ท่าน้ำตื้น

 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

 

 
 

 
 

นายสุชาญ เอี่ยมพิทักษ์พร

 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
 

 

 
 

 

 

 
 

นางสาวศิราณี พูลกลิ่น

 
 

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย

 
     

นางสาวรัติยาพร คล้ายมาลา

นางประนอม พิมสน

นางสาวจิณณ์นิชา แสงใส

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน

นิติกร

     

 

นางชวนพิศ สุรีย์เเสง

 
พ.อ.อ.กฤษฎาพงษ์ คำลือ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวอณัญญา สามชูสิน
นายชิษณุพงศ์ กลิ่นขจร
นางสาวอาริษา สุขสี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
     

 

นายวรพงษ์ พรไกรเนตร
 
นายธวัฒน์ชัย พันธ์โชติ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
 
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
     

 

นายศุภณัฐ อุทัยอ่วม
 
นายตะวัน เเตงจั่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     
 
นายเฉลิมพล หม็วกเพชร
 
นายสิโรจน์ วันอยู่
คนงานประจำรถขยะ
 
คนงานประจำรถขยะ

 

นายยุทธวี เเจ้งธรรมมา
นายวันชัย วลาสินธุ์
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
 

 

 

 

นางยุพิน เขียวพยัพ
 
ภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม