หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

องค์ความรู้ (KM)
องค์ความรู้คืออะไร
ดาวน์โหลดไฟล์
การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำเหย (โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุนทางสังคมคุ้มครองคนทั้งทะเบียนอย่างยั่งยืน)
ดาว์โหลดไฟล์
พรบ.สถาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ดาวน์โหลดไฟล์
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครอท้องถิ่น พ.ศ.2542
ดาวน์โหลดไฟล์
พจนานุกรมสมรรถะหลัก
ดาวน์โหลดไฟล์
พจนานุกรมสมรรถนะผู้บริหาร
ดาวน์โหลดไฟล์
พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดไฟล์
มาตรฐานกำหนดตำเเหน่ง
ดาวน์โหลดไฟล์
แผนเส้นทางความก้าวหน้า
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือสิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลดไฟล์
คู่มือประเมินระบบแท่งอบต.ลำเหย
ดาวน์โหลดไฟล์
e-LAAS Knowledge Management System
องค์ความรู้ (KM) การใช้งาน Microsolf

การใช้งาน Microsolf office

ดาวน์โหลด

การใช้งาน Microsolf Excel

ดาวน์โหลด

การใช้งาน photoshop cs6

ดาวน์โหลด

การใช้งาน Illustrator 

ดาวน์โหลด
การใช้งาน Line
ดาวน์โหลด
การใช้งาน powerpoint
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม