หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 
  • หมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 7(4)
  • สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9 (5)
  • สัญญาสัมปทาน ผูกขาด หรือร่วมทุน มาตรา 9 (6)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายรองรับ "สิทธิได้รู้" ของประชาชน โดยกำหนดสิทธิข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน โดยมีแนวคิดหลักการเพื่อ 
          1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย 
          2. รองรับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐ ได้แก่ 
             - สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
             - สิทธิในการตรวจดูข้อมูล 
             - สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู 
             - สิทธิในการขอรับสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
             - สิทธิในการขอดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากหน่วยงานของรัฐ 
             - สิทธิการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนภายในเวลาที่กำหนด 
             - สิทธิในการร้องเรียน 
             - สิทธิในการอุทธรณ์ 
        3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ จะต้องสามารถเปิดเผยได้ ภายใต้หลักการที่ว่า"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดยยกเว้นจะมีได้เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
บบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูเเลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เเบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
 

นับจำนวนผู้เข้าชม